Библиотека на ВТУ – София, 2013

Предоставяне на комплексни услуги и доставка на софтуер по развитие на информационни системи във ВТУ “Тодор Каблешков” – София

По 5 обособени позиции, във връзка с изпълнение на проект “Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на “Виртуална библиотека” във ВТУ “Тодор Каблешков”, гр. София”, договор № BG051P0001-4.3.04-0024, схема за БФП BGOSlPOOOl-4.3.04 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 201З.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”

гр. София, ул. “Гео Милев” № 158

ПЕРИОД

25.04.2013 г. – 30.06.2014 г.

Изпълнението от „РС-ТМ” ООД е по позиция 2 – Закупуване и внедряване на софтуер за “Виртуална библиотека” и позиция 5 – Услуга по дигитализация на книжен фонд.
Чрез изпълнението на договора се постигна подобряване качеството на предлаганите образователни дейности във ВТУ „Тодор Каблешков”. Осъществяването на целта бе възможно след реализацията на цялостно системно решение, състоящо се от доставка, инсталация и настройка на приложен софтуер с достъп на заинтересованите лица до информационните ресурси на цифровия библиотечен фонд, с пилотна дигитализация на книжен фонд, платформа за електронно обучение, както и осигурено приложение за електронно управление на документооборота.

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от „РС-ТМ” ООД и при никакви обстоятелства  не може да се счита, че тази публикация отрязва официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.