Библиотека на УАСГ – София, 2012

Доставка на специализирано оборудване и нематериални активи за библиотечен център на УАСГ – София

Договорът е част от проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания, обновяване и модернизация на библиотечния център на УАСГ, гр. София”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”.

възложител

Университет за архитектура, строителство и геодезия

гр. София, бул. ”Христо Смирненски” № 1

период

19.07.2012 – 26.09.2012 г.

Изпълнението по договора бе осъществено съвместно от ДЗЗД „Колбис & РС-ТМ”. Работата беше свързана с изграждане на цялостно системно решение за сканиране, обработка на книжни документи, съхранението им в дигитален архивен фонд. „РС-ТМ” ООД внедри софтуерна система за управление и архивиране на електронни документи, софтуер за обвързване на документите с дигиталните изображения, личен потребителски достъп чрез индивидуални и групови пароли с финансова отчетност, разработи различни модули за осигуряване на функционална взаимовръзка между структурите и процесите в общата система на библиотеката.
По заданието на проекта трябваше да се решат проблеми, като определяне обращаемостта на библиотечните материали; обвързване на метаинформацията и библиографските описания с дигиталните изображения посредством ключови думи, предметни рубрики. Създаване на хипервръзки между тях.

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „РС-ТМ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.