Библиотека на МУ– Пловдив, 2013

Доставка, монтаж/инсталиране и гаранционна поддръжка, включително, където е приложимо – конфигуриране, пускане в експлоатация и обучение, на мебелно обзавеждане, специализирано библиотечно и IT оборудване и софтуер по пет обособени позиции за нуждите на Медицински университет – Пловдив

В изпълнение на проект „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив, чрез подобряване на енергийна ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център” от приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие” на Оперативно програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”.

възложител

Медицински университет

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 15-А

период

11.02.2013 – 21.03.2013 г.

Изпълнението по договора бе осъществено съвместно от „Контракс” ЕАД и „РС-ТМ” ООД чрез създаването на ДЗЗД „Иновативни библиотечни решения” по обособена позиция 5 „Доставка, инсталация, тестване и обучение за работа на/с ИТ оборудване и софтуер и технологии за модернизация, автоматизация и оптимизация на библиотечното обслужване чрез доизграждане на мрежова инфраструктура, създаване на единна база данни, осигуряване на (безжичен) Интернет достъп и инсталиране на система за видеонаблюдение“.
С участието на „РС-ТМ” ООД беше модернизирана Централната библиотека и 3 филиала от  структурата на Библиотечно-информационния център на МУ – Пловдив чрез: доставка и монтаж на специализирано оборудване за опазване и защита на библиотечния фонд RFID, софтуер за дигитализация и управление на дигитални архиви; софтуер за отдалечен достъп и други.
Обемът на изпълнените дейности от „РС-ТМ” ООД е около 40% от общата стойност на позицията, разпределени както следва:
– Доставка, инсталиране и тестване на оборудване за RFID защита.
– Разработване на софтуер за дигитализация и управление на архиви.
– Разработване на софтуер за отдалечен достъп и оптимизация на библиотечния софтуер.

Този проект „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център”, е реализиран по договор № BG161PO001/1.1-07/2009/011, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „РС-ТМ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Библиотечно-информационният център на МУ – Пловдив спечели международния конкурс „Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в Оксфорд, Великобритания.