БИБЛИОТЕКА НА УниБИТ – СОФИЯ, 2012

Доставка на специализирано обзавеждане и оборудване, необходимо за съхранение на библиотечния фонд, дигитализиране и архивиране, системи за автоматизирано библиотечно-информационно обслужване, софтуер за предоставяне на адаптирани услуги за хора с увреждания в УниБИТ – София

възложител

период

14.05.2012 – 29.05.2012 г.

Изпълнението по договора бе осъществено съвместно от ДЗЗД „Колбис & РС-ТМ”.
Чрез този проект беше осигурена достъпна инфраструктура за подобряване качеството на предлаганите образователни дейности в УниБИТ. Беше реализирано цялостно системно решение, посредством което в университетската библиотека се извършиха следните дейности:
– Инсталация на хардуерни средства за съхранение на електронен архив.
– Инсталация и конфигурация на уеб портал и софтуер за управление на електронен архив с интерфейс на български език; въвеждане в електронна база данни и осигуряване на уеб достъп до новосъздадената дигитална колекция на библиотеката.
– Инсталация на цифрови машини за печат, роботизиран скенер за книги, планетарен широкоформатен скенер.
– Доставка, монтиране и конфигурация на специализирано оборудване към библиотеката – RFID система за защита, включваща соленоиди за детекция – 1 бр. контролна врата; принтер за печат на RFID тагове; работно място за обслужване; преносим цифров библиотечен помощник (доставено от „РС-ТМ” ООД).
– Доставка и внедряване на специализиран софтуер за дигитализация и архивиране (доставено от РС-ТМ” ООД”), специализиран софтуер за предоставяне на адаптирани услуги за хора с увреждания.

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от „РС-ТМ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отрязва официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.