Библиотека на ХTМУ – София, 2012

Доставка на оборудване и нематериални активи за нуждите на ХTМУ – София

По изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-07/2009/007 по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”.

възложител

Химико-технологичен и металургичен университет

гр. София, р-н „Студентски”, кв. „Дървеница”, бул. „Св. Климент Охридски” № 8

период

03.02.2012 – 02.05.2012 г.

Изпълнението по договора бе осъществено съвместно от ДЗЗД „Колбис & РС-ТМ”. Частта, реализирана от „РС-ТМ” ООД, включваше доставка, монтаж, инсталиране и настройка на следното оборудване:

  1. Електромагнитна система за детекция (3М, модел 3501) – 2 бр.
  2. Устройство за активиране и дезактивиране от страна на служител (3М, модел 946) – 1 бр.
  3. Работно място за обработка и инвентаризация на книги (3м, модел 895) – 1 бр.
  4. Цифров помощник за управление на инвентара (3М, модел 803 DLA) – 1 бр.
  5. Четец на лични документи (ГО карти, паспорти) (3М, модел CR 100) – 1 бр.

Беше инсталиран и софтуер за управление на цифров книжен фонд и автоматизирано библиотечно-информационно обслужване.

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „РС-ТМ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.