Библиотека на УХТ – Пловдив, 2013

Доставка на специализиран хардуер и софтуер за работа със системата за управление на Университета по хранителни технологии – Пловдив

Във връзка с изпълнение на Договор № BG051PO001-3.1.08-0012, проект „Усъвършенстване на системата за управление на работните процеси в Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и бюджета на Република България

Възложител

Университет по хранителни технологии

гр. Пловдив, бул.”Марица” № 26

Период

16.10.2013 – 13.11.2013 г.

Дейностите по интегриране на програмно-техническите средства в съществуващата библиотечна система, базирана на софтуерен продукт “Автоматизирана библиотека” бяха извършени изцяло от “РС-ТМ” ООД. Бяха осъществени следните дейности:
– Анализиране на съществуващата база данни.
– Инсталиране на модули от програмен продукт “Автоматизирана библиотека”.
– Създаване на програмен модул за прехвърляне на данни от “АБ – версия 2003” към съвременния вариант на софтуера, версия 2013 г.
– Прехвърляне на съществуващата база данни в новите структури.
– Консултации и сравнения на записите с експерти от библиотеката. След одобрение на така прехвърлената информация от двете страни,  преминаване към реално зареждане на данните.
– Сервизни функции за установяване на некоректно попълнени полета или пропуски в базата, свързани с първичната библиотечна информация.
– Проведени тестове с реални данни.
Зададени бяха нива на контрол:
1. Вътрешна сигурност за ограничаване достъпа до критични елементи на данните.
2. Одитни процедури, които да отговарят за контрол и отчетност на библиотечния фонд.
3. Използване или изискване на стандартни таблици за валидиране на полетата на данните.
4. Способност за идентифициране чрез използване на идентификация на потребител, дата, време, както и достъп до данни.
5. Системата дава възможност за намиране по ЕГН или факултетен №, дали студент или преподавател има просрочени или невърнати задължения към библиотеката.

Този проект е получил финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от “РС-ТМ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОМН.