Библиотека на Икономически университет – Варна, 2011

Подготовка, инсталиране и въвеждане в експлоатация надстрояване на наличния библиотечен софтуер за УБ на Икономически университет – Варна

В рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-07/2009/004 по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, проект „Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни услуги в ИУ – Варна”.

Изпълнението по договора е изцяло от „РС-ТМ” ООД. В резултат на изпълнението му е разширен настоящият библиотечен софтуер „Автоматизирана библиотека” на Икономически университет – Варна с добавяне на следните нови функционалности:
– Разработване на софтуер, интегриращ съществуващата библиотечна програма с RFID системата за защита на фонда при процесите на обработка, заемане и връщане на библиотечни документи.
– Разработване на софтуер, интегриращ съществуващата библиотечна програма със системата за контрол на достъпа с цел отчитане и статистика на регистрираните читатели по основните библиотечни показатели и посещаемостта в библиотеката.
– Разработване на софтуер, интегриращ наличния библиотечен софтуер с работна станция за самообслужване.
– Разработване на софтуер за определяне обращаемостта на библиотечните документи с цел приоритетност при дигитализиране.
– Създаване на програмен интерфейс за обвързване на библиографските описания и метаинформацията с дигиталните изображения.
– Разработване на софтуер за обмен на електронни записи и дигитализирани документи с други библиотеки на ВУЗ в България.
– Изработване на интернет портал, представящ дигиталните колекции на библиотеката.
– Доработка на програмния модул за администриране с цел оторизиран достъп на потребителите до конкретни електронни ресурси.
– Разработване на модули за предоставяне на библиографски и електронни ресурси с нива на достъп чрез читателски пароли.
– Разработване на софтуер за отчитане ползването на електронни ресурси от потребителите.

възложител

Икономически университет

гр. Варна, бул. “Княз Борис I” № 77

Период

17.08.2011 – 15.11.2011 г.

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фирма „РС-ТМ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.