Статии от вестници и списания и части от книги

Модулът автоматизира всички библиотечните процеси, свързани с въвеждането на статии от вестници и списания, аналитичното разкриване на части от книги и описанието на рецензии, и предлага сервизните функции за тяхното поддържане.

Активно ползва изградените класификатори, като по време на обработка същите могат да се актуализират. Дадена е възможност да се визуализира каталожната катртичка на съответния запис и при необходимост да се направят корекции. Модулът притежава своя търсеща част, която дава богати възможности за справки на оператора.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.