Обработка на некнижни носители на информация

Модулът обхваща всички библиотечни процеси по
комплектуването и обработката на фонд Некнижни носители (CD, DVD и други).

Ползва изградените класификатори, като по време на обработка същите могат да се актуализират. На базата на въведените основни данни за некнижните носители, системата генерира Инвентарна книга и КДБФ. Дава се възможност за пълно разкриване съдържанието на некнижните издания. По всяко време на обработката може да се визуализира каталожната картичка на съответния запис и при необходимост да се направят корекции. Модулът притежава своя търсеща част, която дава богати възможности за справки на оператора. Предлага набор от сервизни функции за поддържане на системата.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.