Обработка на книги

abknigiМодулът обхваща всички библиотечни процеси по
комплектуването и обработката на фонд Книги:

 

Задължителен при първоначална инсталация.

 • Комплектуване с възможност за автоматична проверка за дублетност.
 • Класиране и предметизиране с помощта на тези класификатори, чрез избор от тях.
 • Възможност за въвеждане на подробна анотация на книгата.
 • Автоматично задаване на форматна сигнатура (за библиотеки, които използват този начин на сигниране и подреждане на фонда) и генериране на систематично-азбучна сигнатура.
 • Автоматично задаване на нови инвентарни номера и поставянето им под формата на баркодове на заглавната страница на книгата. Предвидено е поле за втори инвентарен номер, ако библиотеката води двойна номерация на книгите. Запис на инвентарни номера от Столична библиотека. Ретроспективно въвеждане на фонда по стандартния начин или посредством избор от Ретроконверсията на НБКМ.
 • Разпечатване на библиотечни фиши и всички видове препратки на лазерни, мастиленоструйни или матрични принтери без никаква допълнителна обработка и без ползване на външни програми или допълнителни модули.
 • Определяне на заглавието в кой тематичен бюлетин да присъства още при първоначалното му въвеждане. Системата дава възможност за автоматично издаване на тематични бюлетини (Нови книги, за отделни личности, теми за ученици и др.).
 • Търсене по всички елементи на библиографското описание, както и по всяка дума или израз от описанието на библиотечните документи.

Извеждане на първична библиотечна документация без необходимост от закупуване и ползване на външни програми от офис пакета на Майкрософт (WORD, EXCEL):

 • Инвентарна книга, която може да се извежда по различни показатели:
  – за период от време;
  – по обхват от инвентарни номера;
  – на целия библиотечен фонд;
  – на отделните фондови направления (по фондова буква);
  – по начин на постъпление на всички видове библ. документи (покупка, дарение и др.).
 • Книга за движение на библиотечния фонд – за период от време, по начини на постъпление и по фондови букви.
 • Справка за съпроводителен документ – актове за дарения, фактури, протоколи и др. (включва и списък на получените документи, подредени по инв. №, текстова форма на самия акт със сведение за общ брой постъпили документи и на каква стойност).
 • Актове за отчисление – облекчена система за отчисление, автоматично извеждане на списък на отчислените документи и текстова форма на самия акт.
 • Докомлектуване на заглавия.
 • Справка за доставчици, включваща списък на получените от тях документи и обща стойност на постъпленията.
 • Справка за автограф, поставен на книгата.
 • Система за автоматична проверка за коректност на въведената информация и разпределението й в КДБФ. Грешните записи се отразяват в списък с указания за пропуски или неточности при въвеждането на език, вид, отрасъл и фондова буква.

Екрани

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.