Библиотеки в област Сливен,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (1)

Дом за деца лишени от родителски грижи „Мария Роза“ – с. Асеновец, общ. Н. Загора