Библиотеки в област Плевен,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (6)

РБ „Христо Смирненски“ – гр. Плевен
ЧБ „Съгласие 1869“ – гр. Плевен
Математическа гимназия „Гео Милев“ – гр. Плевен
ЧБ „Илия Бешков 1898“ – гр. Долни Дъбник
ЧБ „Борба 1896“ – гр. Кнежа
ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1908“ – гр. Червен бряг