Обработка на нотни издания

Модулът обхваща всички библиотечни процеси по
комплектуването и обработката на фонд Ноти.

Активно ползва изградените класификатори, като по време на обработка същите могат да се актуализират. На базата на въведените основни данни за нотите, системата генерира Инвентарна книга и КДБФ. Дава се възможност за пълно разкриване съдържанието на нотните издания. По всяко време на обработката може да се визуализира каталожната катртичка на съответния запис и при необходимост да се направят корекции. Модулът притежава своя търсеща част, която дава богати възможности за справки на оператора. Предлага набор от сервизни функции за поддържане на системата.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.