Начало arrow Проекти
Проекти
Библиотека на УХТ – Пловдив, 2013 Печат
Доставка на специализиран хардуер и софтуер за работа със системата за управление на Университета по хранителни технологии – Пловдив

Във връзка с изпълнение на Договор № BG051PO001-3.1.08-0012, проект „Усъвършенстване на системата за управление на работните процеси в Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и бюджета на Република България

Университет по хранителни технологии
гр. Пловдив, бул."Марица" № 26
16.10. – 13.11.2013 г.
Продължава...
 
Библиотека на ВТУ – София, 2013 Печат
Предоставяне на комплексни услуги и доставка на софтуер по развитие на информационни системи във ВТУ "Тодор Каблешков" – София

По 5 обособени позиции, във връзка с изпълнение на проект "Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на "Виртуална библиотека" във ВТУ "Тодор Каблешков", гр. София", договор № BG051P0001-4.3.04-0024, схема за БФП BGOSlPOOOl-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 201З.

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
гр. София, ул. "Гео Милев" № 158
25.04.2013 г. – 30.06.2014 г.
Продължава...
 
Библиотека на МУ– Пловдив, 2013 Печат
Доставка, монтаж/инсталиране и гаранционна поддръжка, включително, където е приложимо – конфигуриране, пускане в експлоатация и обучение, на мебелно обзавеждане, специализирано библиотечно и IT оборудване и софтуер по пет обособени позиции за нуждите на Медицински университет – Пловдив

В изпълнение на проект „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив, чрез подобряване на енергийна ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център” от приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие” на Оперативно програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”.

Медицински университет
гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 15-А
11.02. – 21.03.2013 г.
Продължава...
 
Библиотека на УАСГ – София, 2012 Печат
Доставка на специализирано оборудване и нематериални активи за библиотечен център на УАСГ – София

Договорът е част от проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания, обновяване и модернизация на библиотечния център на УАСГ, гр. София”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”.

Университет за архитектура, строителство и геодезия
гр. София, бул. ”Христо Смирненски” № 1
19.07. – 26.09.2012 г.
Продължава...
 
Библиотека на УниБИТ – София, 2012 Печат
Доставка на специализирано обзавеждане и оборудване, необходимо за съхранение на библиотечния фонд, дигитализиране и архивиране, системи за автоматизирано библиотечно-информационно обслужване, софтуер за предоставяне на адаптирани услуги за хора с увреждания в УниБИТ – София

Университет по библиотекознание и информационни технологии
гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 119
14.05. – 29.05.2012 г.
Продължава...